Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Bu form, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca, veri sahiplerinin belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla veri sorumlusu İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş tarafından düzenlenmiştir.

KVKK md. 11 kapsamında,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda bulunan taleplerinizi, aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz biçimde doldurduktan ve imzaladıktan sonra, veri sorumlusu İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş’nin “Aşağı Zaferiye Mahallesi İstek Caddesi No:6A/1 Keşan / Edirne” adresine yazılı olarak elden veya noter kanalı ile teslim edebilir, isteklergroup@hs01.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

  • – Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler İsim – Soy İsim :

T.C Kimlik Numarası         :

Telefon Numarası :

E-Posta                                  :

Adres                                     :

İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş ile Hukuki İlişki   : Müşteri          İş Ortağı              Ziyaretçi             Diğer

  • – Başvuru Sahibi Talep Detayı

 

İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve/veya başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVKK md. 13/2 uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuru sonucu, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Form ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/ veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt eder, Form ile belirttiğim talepler doğrultusunda,

İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş’ye yapmış olduğum başvurumun KVKK md. 13 uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

 

 

İsim – Soy İsim    : Tarih                     :

İmza                       :

Detaylı Film Arama

BENDİS AVM GİRİŞ

BENDİS OTEL GİRİŞ

YILDIZ FM GİRİŞ

BİLET SATIN AL